Novosti

25.12.2020

Izazovi u zaštiti podataka o ličnosti tokom postupka uzbunjivanja

Samo ukoliko postoji delotvorna zaštita ličnih podataka uzbunjivača i navodnih počinilaca, moguće je steći poverenje u postupak uzbunjivanja i očekivati pozitivne promene

Pročitajte više
23.12.2020

Vebinar „Zaštita podataka o ličnosti i životni ciklus postupka uzbunjivanja – od prijema informacije do okončanja postupka“

Posebna pažnja na vebinaru bila je posvećena postupku provere informacija, radnjama koje je potrebno izvršiti da bi se imao potpun uvid u činjenično stanje, kao i čuvanju informacija (kome su dostupne, gde se čuvaju, rokovi čuvanja)

Pročitajte više
04.12.2020

Informaciona (sajber) bezbednost u postupku uzbunjivanja

Obuka je obezbedila uvid u osnove principa informacione bezbednosti kao i osnovne elemente sajber higijene, te je kao takva primenjiva i za lica iz svih sektora javne administracije

Pročitajte više
02.12.2020

Vebinar o borbi protiv korupcije - uticaj zakona u oblasti javnih nabavki, privatizacije, oduzimanju imovine i odgovornosti pravnih lica

Učesnici su zaključili da je učinjen značajan pomak u borbi protiv korupcije, ali da je potrebno ojačati primenu propisa i ljudske kapacitete neophodne za efikasno sprovođenje zakona

Pročitajte više
26.10.2020

Održana druga radionica „Simulacija suđenja“

Učesnici su upoznati i sa dobrim praksama u postupku pripreme svedoka za svedočenja, izvođenja dokaza i ispitivanje svedoka.

Pročitajte više
07.10.2020

Održana prva radionica „Simulacija suđenja“

Kroz aktivan rad na studiji slučaja učesnici diskutovali su o ulogama tužioca, policije i službenika za vezu u fazi krivične istrage, finansijske istrage, pripreme optužnice, potvrđivanja optužnice i pripreme ročišta.

Pročitajte više
24.09.2020

Obuke o obradi i analizi podataka u okviru Agencije

Podaci, koji se često nazivaju i „naftom 21. veka“, postali su važni u povezivanju svih tačaka složenih odnosa i interakcija, onda kada su prikupljeni u odgovarajućem formatu i kada se analiziraju savremenim IT alatima.

Pročitajte više
17.08.2020

O zaštiti podataka ličnosti u postupku uzbunjivanja

Cilj ovog vebinara je unapređenje rada lica ovlašćenih za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem

Pročitajte više
11.08.2020

Vebinar - zaštita podataka o ličnosti u postupku uzbunjivanja

Nastavljaju se obuke za unapređenje rada lica ovlašćenih za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem. Ova lica odgovorna su za zaštitu identiteta mogućih uzbunjivača, ali i onih koji su u tim prijavama označeni kao prekršioci, kao i za zaštitu njihovih ličnih podataka od curenja neovlašćenim licima i opštoj javnosti

Pročitajte više
20.07.2020

Prevencija i borba protiv korupcije: rezultati Projekta tokom tri godine sprovođenja

EU finansira projekat "Prevencija i borba protiv korupcije" kako bi podržala Srbiju u borbi protiv korupcije. U saradnji sa glavnim korisnicima, tokom prethodne tri godine sprovođenja projekta (jul 2017 - jul 2020), organizovane su brojne aktivnosti poput seminara, obuka, konferencija, javnih događaja za podizanje svesti građana

Pročitajte više
29.04.2020

Prva onlajn operativna radionica za Posebna odeljenja za borbu protiv korupcije

Predstavljena studija slučaja pokazala je odličnu saradnju policije i tužilaca tokom istrage krivičnih dela, izazove i probleme sa kojima su se suočili i kako su ih prevazišli da bi postigli uspešne rezultate

Pročitajte više
22.04.2020

Internet operativna radionica

Cilj radionice je da se sagledaju uspesi Posebnih odeljenja za borbu protiv korupcije kao i trenutni izazovi

Pročitajte više