Disable Preloader

Novosti

Zakon o lobiranju povećava transparentnost u donošenju propisa

 

Srbija priprema svoj prvi Zakon o lobiranju, čime se povećava transparentnost u procesu donošenju propisa. Način i stepen regulisanja razlikuju se u zemljama članicama EU, što Srbiji omogućava usvajanje najboljih rešenja.

Nakon prve javne rasprave koja je bila organizovana u aprilu, Ministarstvo pravde nastavlja sa konsultacijama sa svim zainteresovanim stranama. Projekat je organizovao dvodnevni sastanak, 14. i 15. maja 2018. između predstavnika Ministarstva, stručnjaka za lobiranje i predstavnika profesionalnih udruženja i organizacija civilnog društva.

„Zakon o lobiranju je anti-koruptivni preventivni zakon koji za cilj ima jačanje integriteta javnih funkcionera i drugih zaposlenih u javnim službama, kao i povećanje transparentnosti procedura donošenja opštih propisa. Usvajanjem ovog zakona biće ispunjena mera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 kojom je to bilo predviđeno“, navodi Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde.

Pored toga, ovaj zakon omogućiće ispunjavanje dela preporuka koje je država dobila od anti-korupcijskog tela Saveta Evrope – GRECO (Grupa država protiv korupcije). GRECO je posebno podvukao potrebu da se propisima uredi transparentnost kontakata između narodnih poslanika i lobista i trećih lica, s obzirom na veliki rizik od neprimerenog uticaja na parlamentarni proces. Srbija treba da izvesti GRECO o napretku u sprovođenju svih neispunjenih preporuka do 31. oktobra 2018.