Novosti

17.02.2021

Podrška Evropske unije u borbi protiv korupcije u Srbiji

Na konferenciji, kojom je obeležen završetak trogodišnjeg projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ koji finansira Evropska unija, sumirani su ostvareni rezultati, definisani dalji koraci i razmotreni izazovi u borbi protiv korupcije nastali usled pandemije COVID-19.

Pročitajte više
10.02.2021

Završna onlajn konferencija - Institucionalni kapaciteti Republike Srbije u sprečavanju i borbi protiv korupcije

Na konferenciji, kojom se označava završetak trogodišnjeg projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ koji finansira Evropska unija, sumiraće se ostvareni rezultati, definisati dalji koraci i razmotriti izazovi u borbi protiv korupcije nastali usled pandemije COVID-19

Pročitajte više
25.12.2020

Izazovi u zaštiti podataka o ličnosti tokom postupka uzbunjivanja

Samo ukoliko postoji delotvorna zaštita ličnih podataka uzbunjivača i navodnih počinilaca, moguće je steći poverenje u postupak uzbunjivanja i očekivati pozitivne promene

Pročitajte više
23.12.2020

Vebinar „Zaštita podataka o ličnosti i životni ciklus postupka uzbunjivanja – od prijema informacije do okončanja postupka“

Posebna pažnja na vebinaru bila je posvećena postupku provere informacija, radnjama koje je potrebno izvršiti da bi se imao potpun uvid u činjenično stanje, kao i čuvanju informacija (kome su dostupne, gde se čuvaju, rokovi čuvanja)

Pročitajte više
04.12.2020

Informaciona (sajber) bezbednost u postupku uzbunjivanja

Obuka je obezbedila uvid u osnove principa informacione bezbednosti kao i osnovne elemente sajber higijene, te je kao takva primenjiva i za lica iz svih sektora javne administracije

Pročitajte više
02.12.2020

Vebinar o borbi protiv korupcije - uticaj zakona u oblasti javnih nabavki, privatizacije, oduzimanju imovine i odgovornosti pravnih lica

Učesnici su zaključili da je učinjen značajan pomak u borbi protiv korupcije, ali da je potrebno ojačati primenu propisa i ljudske kapacitete neophodne za efikasno sprovođenje zakona

Pročitajte više
26.10.2020

Održana druga radionica „Simulacija suđenja“

Učesnici su upoznati i sa dobrim praksama u postupku pripreme svedoka za svedočenja, izvođenja dokaza i ispitivanje svedoka.

Pročitajte više
07.10.2020

Održana prva radionica „Simulacija suđenja“

Kroz aktivan rad na studiji slučaja učesnici diskutovali su o ulogama tužioca, policije i službenika za vezu u fazi krivične istrage, finansijske istrage, pripreme optužnice, potvrđivanja optužnice i pripreme ročišta.

Pročitajte više
24.09.2020

Obuke o obradi i analizi podataka u okviru Agencije

Podaci, koji se često nazivaju i „naftom 21. veka“, postali su važni u povezivanju svih tačaka složenih odnosa i interakcija, onda kada su prikupljeni u odgovarajućem formatu i kada se analiziraju savremenim IT alatima.

Pročitajte više
17.08.2020

O zaštiti podataka ličnosti u postupku uzbunjivanja

Cilj ovog vebinara je unapređenje rada lica ovlašćenih za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem

Pročitajte više
11.08.2020

Vebinar - zaštita podataka o ličnosti u postupku uzbunjivanja

Nastavljaju se obuke za unapređenje rada lica ovlašćenih za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem. Ova lica odgovorna su za zaštitu identiteta mogućih uzbunjivača, ali i onih koji su u tim prijavama označeni kao prekršioci, kao i za zaštitu njihovih ličnih podataka od curenja neovlašćenim licima i opštoj javnosti

Pročitajte više
20.07.2020

Prevencija i borba protiv korupcije: rezultati Projekta tokom tri godine sprovođenja

EU finansira projekat "Prevencija i borba protiv korupcije" kako bi podržala Srbiju u borbi protiv korupcije. U saradnji sa glavnim korisnicima, tokom prethodne tri godine sprovođenja projekta (jul 2017 - jul 2020), organizovane su brojne aktivnosti poput seminara, obuka, konferencija, javnih događaja za podizanje svesti građana

Pročitajte više