Projekat

Projekat „Prevencija i borba protiv korupcije“ finansira Evropska unija u okviru „IPA 2013“ programa za Srbiju. Implementacija Projekta počela je u julu 2017. godine i trajaće do februara 2021. godine.
Svrha Projekta je da se ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (NSBPK) i njenim akcionim planom kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (AP 23) putem sledećih aktivnosti:


1. Jačanje transparentnosti, efikasnosti i koordinacije institucija za borbu protiv korupcije i politika u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije kako je predviđeno Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i njenim akcionim planom i AP 23 (Poglavlje 2. Borba protiv korupcije).

Ključne aktivnosti:

  • Analiza prepreka za efikasno sprоvođenje strateških dokumenata (Gap analiza)
  • Plan sprovođenja preporuka analize i podrška u njihovom sprovođenju
  • Organizacija međunarodne konferencije

 

2. Jačanje kapaciteta za prevenciju korupcije u skladu sa Strategijom i njenim akcionim planom i preporukama Akcionog plana za Poglavlje 23.
Ključne aktivnosti:

  • Analiza potreba za obukama, priprema i sprovođenje obuka u oblasti prevencije korupcije
  • Podrška primeni Zakona o zaštiti uzbunjivača
  • Jačanje svesti građana o značaju borbe protiv korupcije
  • Podrška lokalnim samoupravama i organizacijama građanskog društva (OGD).

 

3. Jačanje kapaciteta za suzbijanje korupcije poboljšanjem kvaliteta istraga, krivičnog gonjenja i suđenja u slučajevima povezanim sa korupcijom u skladu sa Strategijom i njenim akcionim planom i preporukama AP 23, kao i sa Strategijom finansijskih istraga i novousvojenim „Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije“.
Ključne aktivnosti:

  • Analiza trenutnog stanja ljudskih resursa
  • Jačanje kapaciteta institucija nadležnih za prevenciju, istrage i krivično gonjenje u predmetima sa elementom korupcije
  • Preporuke za unapređenje komunikacije i saradnje između institucija.

Glavni korisnici projekta su Ministarstvo pravde Republike Srbije i Republičko javno tužilaštvo Republike Srbije.